Foreningen / Vedtægter

Vedtægter


§ 1 Foreningens navn
Viborgegnens Biavlerforening.

§ 2 Foreningens formål
Viborgegnens Biavlerforening har til formål at samle biavlere i en lokalforening, der skal virke for biavlens fremme inden for området.
Viborgegnens Biavlerforening er tilsluttet Danmarks Biavlerforening

§ 3 Medlemmesskab
Som medlem kan optages enhver, der har interesse for foreningens formål. Medlemsskabet gælder for hele husstanden, dog kun med en stemme på generalforsamlingen.

§ 4 Eksklusion
Medlemmer, der direkte skader eller modarbejder biavlens interesser, kan af bestyrelsen ekskluderes. Eksklusionen kan af begge parter ankes til afgørelse på generalforsamlingen.

§ 5 Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og afholdes hvert år inden udgangen af oktober måned.Hvert medlem kan stemme med 1 stemme.
Generalforsamlingen indvarsles med 1. måneds varsel i Tidsskrift for Biavl og på hjemmesiden www.viborgbi.dk. Forslag fra medlemmerne til dagsorden skal sendes skriftligt til formanden senest 14 dage før mødet.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning, eller når 25 % af medlemmerne forlanger det.

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab og budget
5. Fastsættelse af kontingent
6. Bestyrelsens forslag og planer for det kommende år
7. Indkomne forslag fra medlemmerne
8. Valg af bestyrelse og suppleanter
9. Valg af revisor
10. Eventuelt


Alle afstemninger afgøres ved almindelig stemmeflerhed. Afstemninger afholdes skriftligt, blot én af de tilstedeværende medlemmer forlanger det.
Til vedtagelse af lovændringer kræves at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for ændringen.


§ 6 Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges for 2. år og er på valg efter tur, 3 i ulige år og 4 i Lige år. Der vælges 2 suppleanter som er på valg hvert år.
Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand, kasser og sekretær.
Formanden tegner foreningen udadtil og varetager den direkte forbindelse mellem Danmarks Biavlerforening og Viborgegnens Biavlerforening.
Kasseren har ansvaret for det økonomiske mellemværende mellem Danmarks Biavlerforening og Viborgegnens Biavlerforening.
Foreningens regnskabsår går fra den 1. oktober til 30. september. Kasseren har ansvaret for foreningens midler og udarbejder regnskab og budget til generalforsamlingen.
Foreningen har 2 revisorer som vælges for 2 år og er på valg efter tur, 1 i ulige år og 1 i lige år. Der vælges 2 suppleanter som er på valg hvert år.
Bestyrelsen holder møde når formanden finder det nødvendigt, eller når 2 af bestyrelsesmedlemmerne ønsker det. Bestyrelsen holder minimum 4 møder om året. Bestyrelsesmøderne indvarsles med 8 dages varsel. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 bestyrelsesmedlemmer er mødt. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende

§ 7 Opløsning af forening
Viborgegnens Biavlerforening kan opløses, når det med 2/3 af de afgivne stemmer vedtages på to af hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 1. måneds mellemrum.
Foreningens midler of formue tilfalder Danmarks Biavlerforening.


Således vedtaget på generalforsamlingen den 27. oktober 2015


Bilag til vedtægterne:

Viborgegnens Biavlerforening
Kassererens ansvar og opgaver.

Ansvar for foreningens pengemæssige beholdninger
Kassebeholdningen bør aldrig være større end nødvendigt for, at foreningen kan klare "dagen og vejen" max 1000 kr.
Viborgegnens Biavlerforening skal have sin egen selvstændige bankkonto. Kassereren skal påse, at der ikke sker nogen form for sammenblanding med kassererens private konti og økonomi.

Kontingent og medlemsliste
Kasseren skal påse at lokalforeningens kontingent er overført til foreningens bankkonto fra Danmarks Biavlerforening og at medlemslisten er ajourført.

Betaling af regninger
Betaling af regninger skal overholde de frister for betaling der er anført på regningen. Som hovedregel skal ingen regning betales før sidste betalingsdag.

Bilagsadministration
Kasseren skal sørge for, at der er bilag på alle foreningens indtægter og udgifter.

Bogføring
Kassereren skal løbende bogføre indtægter og udgifter. Når bilag bogføres, forsynes de enkelt udgifts- eller indtægtsbilag med et fortløbende bilagsnummer. Derefter skrives de ind i et kasse- eller regneark.
Alt regnskabsmateriale skal opbevares i 5 år efter regnskabsåret.

Årsregnskab
Kassereren udarbejder et årsregnskab der opstilles på en enkel og overskuelig måde. Årsregnskabet skal indeholde resultatopgørelse, indtægter og udgifter samt balance, aktiver og passiver.

Budget
Bestyrelsen udarbejder med kassererens hjælp et budget for det kommende år. Budgettet fremlægges til orientering på generalforsamlingen. Som en del af orienteringen kan generalforsamlingen komme med råd og ønsker til budgettet.

Generalforsamlingen
Det er kassererens ansvar, at regnskabet er revideret af de valgte revisorer og godkendt af bestyrelsen inden generalforsamlingen.

Orientering af bestyrelsen om økonomi
Ved hvert bestyrelsesmøde skal kassereren orientere om foreningens økonomiske situation på det pågældende tidspunkt: Antal medlemmer, kontantbeholdning, indestående i bank og så videre. Dette skal føres til referat.

Overdragelse til ny kasserer
Man er ikke gået som kasserer, før alt materiale er overdraget i ordentlig stand til den nye kasserer. Ordentlig stand betyder, at alle bilag skal sidde i en mappe, kassebogen skal være afstemt, konti og kasse afstemt og optalt. Det gamle regnskabsmateriale (altså de 5 seneste års regnskaber) skal ligeledes overdrages til den nye kasserer.
 
Bliv medlem af
Viborgegnens Biavlerforening.
Viborgegnens Biavlerforening